Disclaimer

Iedere gebruiker die toegang heeft tot de website van de Raad van Beheer op Kynologisch Beheer en deze site gebruikt - voor welke doeleinden dan ook - stemt in met het onderstaande.

 

De Raad van Beheer besteedt de grootst mogelijke aandacht en zorg aan de gegevens en informatie die zijn geplaatst op haar website.

 

Desalniettemin is het mogelijk dat er in zowel de website van de Raad van Beheer als de aan deze website gelieerde sites onjuistheden en onvolkomenheden voorkomen.

 

De Raad van Beheer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van deze onjuistheden en onvolkomenheden, noch voor problemen die worden veroorzaakt door het gebruiken of verspreiden van deze gegevens en informatie. De Raad van Beheer aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor geleden verlies, gederfde winst of gederfde levensvreugde welke voortkomen uit het gebruik of verspreiden van informatie, dan wel voortkomen uit technische gebreken.

Het downloaden van gegevens geschiedt geheel voor risico van de gebruiker.

Link disclaimer
Links die zijn aangebracht op deze website die leiden naar websites van derden, betreffen websites waarvoor de Raad van Beheer op geen enkele wijze verantwoordelijk is. De Raad van Beheer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de juistheid van links of voor de informatie die het volgen van links oplevert. Plaatsing van een link naar een website van derden impliceert niet dat de Raad van Beheer de aldaar te verkrijgen informatie onderschrijft, doch is slechts bedoeld als hulp voor de gebruiker van deze website en het bieden van een mogelijkheid tot het verkrijgen van nadere informatie. 

Copyright
Tenzij anders vermeld is de informatie op deze website eigendom van de Raad van Beheer. Teksten, lay-out, afbeeldingen, scripts, artikelen en andere items op deze site vallen onder de bescherming van het auteursrecht.

Kopie├źn, aanpassingen, vertalingen, bewerkingen, wijzigingen van het geheel of van een gedeelte van deze site, inclusief gebruik van gedeeltes van deze website in andere websites, in welke vorm of op welke manier dan ook, zijn streng verboden, tenzij voorafgaand schriftelijk toestemming is verleend door de Raad van Beheer. Een schriftelijk verzoek daartoe kunt u richten aan de afdeling Marketing & Communicatie.

 

Wij hebben bij het gebruik van foto's en ander materiaal zoveel mogelijk getracht de rechthebbende te achterhalen en het materiaal met diens toestemming te gebruiken. Het kan zijn dat dit niet in alle gevallen gelukt is. Mocht er materiaal zijn waarvan u kunt aantonen rechtehebbende te zijn, en als rechthebbende niet wenst dat dit gebruikt wordt op onze website neemt u dan contact op met de afdeling Marketing & Communicatie.